Privacy verklaring

Massage Praktijk Cossanasa, gevestigd aan Laan der verenigde naties 54, 4463WL Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: www.massagepraktijkcossanasa.nl, Laan der verenigde naties 54, 4463WL Goes, tel. 0642511801

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massage Praktijk Cossanasa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam

- Telefoonnummer en emailadres indien bekend 

Aan personen jonger dan 16 jaar, wordt geen massagebehandeling gegeven. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via massagepraktijkcossanasa@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massage Praktijk Cossanasa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Verwerkt persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massage Praktijk Cossanasa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Naam: wettelijk bewaartermijn

Telefoonnummer en emailadres: bewaartermijn 1 jaar 

Delen van persoonsgegevens met derden

Massage Praktijk Cossanasa verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Massage Praktijk Cossanasa gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Zie privacyverklaring onderaan websites. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Massage Praktijk Cossanasa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Massage Praktijk Cossanasa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via massagepraktijkcossanasa@hotmail.com